Övervikt : Ett känsligt ämne för skolsköterskan att beröra

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Barn med övervikt är något som ökar i Sverige och i världen. Ett barn med övervikt har större risker att senare i livet drabbas av ett flertal sjukdomar, som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Det är därför viktigt att sätta in resurser tidigt för att motverka övervikt. Skolsköterskan innehar en position som möjliggör att uppmuntra till goda levnadsvanor och på så vis förebygga övervikt hos barn.  Syfte: Belysa skolsköterskans erfarenhet av arbetet med överviktiga barn i grundskolan. Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer har utförts medsjuksköterskor som har en specialistutbildning som skolsköterska, distriktssköterska eller barnsjuksköterska. Den insamlade datan analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Skolsköterskorna beskriver att arbetet med övervikt hos elever samt det preventiva arbetet är utmanande. Övervikt anses vara ett känsligt ämne att prata omoch tidsbristen som skolsköterskan upplever underlättar inte. De lagstadgade hälsobesöken har en central roll för identifiering av övervikt. Resultatet visar att skolsköterskorna önskar mer utbildning, riktlinjer och samarbete både inom och utanför skolan kring övervikt. Konklusion: Resultatet i studien visar på att övervikt är ett känsligt ämne att samtala om med elever och föräldrar. För att kunna vända den ökande trenden behövs mera tid för skolsköterskorna att arbeta preventivt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)