Kalkyl mot verkligt utfall : Analys av kalkyler och kalkylverktyg med avseende på ROT-projekt

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning:

När det handlar om ROT-projekt (renovering, om- och tillbyggnad) är det viktigt för entreprenören att uppnå långsiktig lönsamhet. För att säkerhetsställa detta är det av stor vikt att upprätta noggranna kalkyler som håller under hela byggprojektet. I dagsläget finns små marginaler för eventuella kostnadsökningar därmed ytterst lite utrymme för misstag. Eftersom förutsättningarna vid ROT-projekt ständigt varierar beroende på typ av badrum och skadeorsak är det därför väldigt svårt att uppskatta och beräkna kostnader utifrån rådande förutsättningar. 

Utifrån detta finns det ett behov hos entreprenören att förstå varför kalkylerna avviker och hur man kan undvika detta i framtida projekt.

Examensarbetet innehåller både en analys av kalkylerade kostnader och dess verkliga utfall samt en analys av kalkylverktyget Meps.

Då ROT-sektorn är stor och omfattande har vi valt att avgränsa oss till badrumsrenoveringar som en följd utav vattenskador.

Utifrån analys av kalkyler och kalkylverktyget samt intervjuer med parter både från entreprenör och från beställarsidan har vi kommit fram till en rad slutsatser om hur företaget kan ta fram noggrannare kalkyler i framtiden.

Framförallt anser vi att företaget ska föra en tätare dialog med försäkringsbolagen för att vara en del i utvecklingen av kalkylverktyget. Vi anser även att man bör avsätta resurser för att utveckla erfarenhetsåterföringen inom företaget.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)