Att möta och hantera det svåra, Upplevelsen av att leva med kolonstent vid metastaserande kolorektal cancer

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: SAMMANFATTNINGIntroduktionPå kirurgklinikerna finns det i dag en ökande patientgrupp med metastaserande kolorektal cancer som inte blir opererade utan istället får kolonstent som palliativ behandling. Det finns inga tidigare kvalitativa studier på dessa patienter där man tittat på deras upplevelser av att leva med palliativ kolonstent och ha sin primärtumör kvar.SyfteSyftet är att beskriva patientens upplevelse av att leva med kolonstent och ha sin primärtumör kvar vid metastaserande kolorektal cancer. MetodDen här studien genomfördes som en kvalitativ studie enligt Charmaz tolkning av grundad teori. En pilotstudie med två intervjuer ligger till grund för denna uppsats. I den storskaliga studien kommer troligtvis tolv till femton informanter ingå, tills mättnad nås.ResultatVår analys av de två intervjuerna gav 20 stycken koder som resulterade i 6 kategorier. Dessa kategorier sammanfördes i tre övergripande kategorier ”att normalisera sitt tillstånd”, ”att hantera svår sjukdom” och ”att känna hot mot livet” som tillsammans beskriver upplevelser och strategier med att leva med stent.DiskussionVilket skede av sjukdomsförloppet som patienterna befinner sig i kan ha stor betydelse för vilken inställning till sjukdomen de har. Båda informanterna hade fullt fungerande stentar och deras upplevelse av stent var enbart positiva. Fler och större studier behövs för att öka kunskapen om denna patientgrupps upplevelse och erfarenhet av att leva med palliativ kolonstent, detta för att kunna bedriva en god personcentrerad vård. Key words: Kolorektalcancer, stent, palliativ vård, personcentrerad vård, kvalitativ metod, grundad teori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)