Sanningens Ögonblick - en relationen mellan extern och intern marknadsföring i serviceföretag

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: I uppsatsen har relationen mellan extern och intern marknadsföring undersökts och analyserats i ett kontextområde bestående av det geografiska området Polen och turismsegmentet, affärsresenärer. Marknadsföring ska ses som en integrerad del som genomsyrar hela organisationen, det vill säga att det är en aktivitet som bedrivs på alla nivåer och av alla anställda i verksamheten. Varumärket och gästernas uppfattning om företaget och därmed också deras inställning till en långsiktig relation är beroende av att marknadsföringsaktiviteten är effektiv och fungerande överallt där förutsättningar för detta skapas. Detta kräver en förståelse och insikt hos samtliga anställda i vilka värden företaget står för och försöker förmedla, med andra ord måste information spridas såväl internt via intern marknadsföring som externt för att gästernas förväntningar och upplevelser ska överensstämma i ”sanningens ögonblick”. Relationen mellan extern och intern marknadsföring speglas i ”sanningens ögonblick” och beviset på om arbetet med att koppla ihop intern marknadsföring med extern marknadsföring har varit framgångsrikt, anser författarna vara förloppet av och utfallet i detta ”ögonblick”. Det är här de externa kundernas förväntningar, vilka den externa marknadsföringen och tidigare erfarenheter har skapat, och deras faktiska upplevelse förenas och förhoppningsvis överensstämmer. Nyckelkomponenten för marknadsföringens framgång är människor, en komponent som figurerar under termen People i den marknadsföringsmix som tillämpas i serviceföretag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)