Gör som jag säger : självkänslans relation till lydnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Kelly Chau; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I dagens sociala samhälle är maktrelationer präglade av individerna som förhållandena består av. Den psykologiska relevansen ligger i att maktutövande inte kan existera utan människor som lyder. Situationella aspekter spelar stor roll för olika lydnadsbeteenden men även personlighet utgör bidragande faktor. Studien undersökte bassjälvkänslans (BSE) och den förvärvade självkänslans (ESE) relation till lydnad (OBE). Korrelations- och hierarkisk multipel regressionsanalys genomfördes på data från totalt 144 enkätsvar. Resultatet visade att såväl BSE som ESE hade positiva samband med OBE, dock ingen interaktionseffekt. Det diskuterades huruvida denna studie kan bidra till att länka samman självkänsla och lydnad, som idag utgör separerade forskningsfält.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)