Hur skapar man förutsättningar för andraspråkselevers lärande i klassrummet?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: I denna kunskapsöversikt belyser vi vilka olika faktorer som gynnar andraspråkselevers språk-, kunskap- och identitetsutveckling. Vi definierar även begreppet inkludering och åskådliggör inkluderings betydelse för eleverna. Den valda metoden för att finna relevant material till vår kunskapsöversikt har varit systematiska och manuella sökningar i databaserna ERIC, Libsearch, Google Scholar och SwePub. Vårt insamlade material har bestått av både svensk och internationell forskning för att få en bred och aktuell kunskap gällande vårt ämne. Vår resultatdel grundar sig i fem olika teman som bygger på vår frågeställning; Hur skapar man förutsättningar för andraspråkselevers lärande i klassrummet? Resultatet visar att det sociokulturella klassrummet skapar förutsättningar för andraspråkselever genom att de får stöd i sin utveckling av gruppen. Språket är avgörande för eleverna för att kunna delta i sociala och meningsfulla sammanhang. Gruppen blir i detta avseende en viktig faktor för andraspråkselevernas språkutveckling. I vårt resultat redogör vi för att det inkluderande arbetssättet kan bidra till ett förbättrat skolresultat. Däremot uttrycker en annan studie att ett inkluderande arbetssätt främst bidrar till en trygghetskänsla och social delaktighet hos eleverna. Vårt resultat visar även på att lärare strävar efter ett enhetligt klassrum, det vill säga att de uppmuntrar till ett klassrum där det inte finns stort utrymme för olikheter. Detta eftersom lärare tenderar att bemöta andraspråkselever som ett hinder eller svårighet i praktiken. Omgivningens syn på elevernas identitet och självbild har direkt påverkan. För att skapa goda förutsättningar för andraspråkselever är lärmiljön avgörande då den ska främja elevers lärande. Explicit undervisning med tydliga rutiner och konkret material gynnar därmed dessa elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)