Boys will be boys : några exempel på hur kön konstrueras i en skola

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

Sammanfattning:

Denna studie med titeln ”Boys will be boys - några exempel på hur kön konstrueras i en skola” är en kvalitativt inriktad studie där intervjuer och observationer har legat till grund för resultatet. Analysarbetet har skett utifrån olika teorier om hur kön konstrueras och befästs i samhället. Syftet med undersökningen var att se hur några lärare ser på kön och vilka konsekvenser detta får för verksamheten i skolan. Lärarna tyckte sig se skillnader mellan könen och dessa förklarades bero på både sociala faktorer och biologiska skillnader. Det visade sig också att lärarnas medvetenhet att uppmärksamma flickor lika mycket som pojkar inte alltid fungerade i praktiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)