Att sätta barnet på pränt : En kvalitativ intervjustudie om fem förskollärares resonemang om hur de beskriver barn i dokumentation i förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

Sammanfattning: Syftet med studien är att öka medvetenhet om och synliggöra på vilka olika sätt förskollärare resonerar om hur de beskriver barn i relation till skriftlig dokumentation som genomförs i förskolan. Studiens metod är kvalitativa intervjuer där vi lyfter fem förskollärares skildringar om hur de formulerar sina beskrivningar av barn i skriftlig dokumentation. Studiens frågeställningar är Vilka förklaringar till hur förskollärarna beskriver barn i sin skriftliga dokumentation går att urskilja utifrån deras utsagor? samt Vilka eventuella konsekvenser kan språkliga beskrivningar av barn i dokumentationer förstås innebära för barns subjektskapande utifrån poststrukturalistiska teorier? Studien utgår från ett poststrukturalistiskt förhållningssätt och studiens empiri analyseras utifrån begreppen: diskurs, subjekt och subjektskapande, positionering samt makt och styrning. I resultatet synliggörs flera förklaringar till hur förskollärarna beskriver barn i skriftlig dokumentation. Några framträdande faktorer för hur förskollärarna formulerar sin dokumentation är förskollärarnas förutsättningar, dokumentationens mottagare samt vilken bild av barnet förskollärarna ämnar skriva fram. Studiens slutsats är att ökad medvetenhet hos förskollärare om hur de själva påverkas av dokumentation de skriver om barn behövs och att detta möjligtvis kan uppnås genom mer tid för reflektion samt kollegialt lärande. Språk kan påverka vilken bild av barnet som skrivs fram och i förlängning vilka handlings- och identitetserbjudanden som blir tillgängliga för barnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)