Effekter av emotionellt innehåll i språk hos tvåspråkiga : En experimentell studie med emotionell Stroop av svensk-engelsktalande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Författare: Anna Forsling; Isabel Olofsson; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Emotionellt innehåll i språk hos tvåspråkiga har tidigare undersökts genom exempelvis minnesstudier och fysiologiska mätningar, med motstridiga resultat gällande hur det emotionella innehållet i de olika språken gestaltar sig. I föreliggande studie användes emotionell Stroop för att jämföra processande av emotionsord på första- respektive andraspråket (svenska och engelska) hos 40 tvåspråkiga universitetsutbildade med hög skicklighet i sitt andraspråk. Enbart ett fåtal studier inom ämnet har använt emotionell Stroop, vilket är ett verktyg för att undersöka selektiv uppmärksamhet vid presentation av emotionellt laddade ord jämfört med neutrala ord. I föreliggande studie användes neutrala och negativa ord på svenska och engelska. Resultatet visade ingen skillnad i interferens mellan ordtyperna, men en signifikant effekt av språk återfanns. Deltagarna blev signifikant mer distraherade när orden presenterades på förstaspråket. Resultatet kan förstås utifrån språkrelaterade egenskaper hos urvalsgruppen, och pekar på att språkdominans samt vid vilken ålder språk förvärvats är två viktiga faktorer för förståelsen av detta forskningsfält.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)