Välkommen till verkligheten -om självbild, samspel och delaktighet i grundskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: åsa Vildblomma; [2012]

Nyckelord: självbild; samspel; delaktighet;

Sammanfattning: Sammanfattning:Syftet med studien är att utforska hur elever som inte nått grundskolans mål för gymnasiebehörighet harupplevt sin skolgång och hur de upplever att skolan har påverkat deras självbild samt vilka möjligheter dehar haft för delaktighet och samspel med andra.Metoden har varit kvalitativa intervjuer och deltagande observationer där två elever på ett LVU-hem harsärskilt studerats.Resultatet visar att skolan har påverkat elevernas självbild negativt och att de har haft små möjligheter tillsamspel med andra eller att delta i olika beslut som gäller dem..

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)