Alla ska vara med! : En intervjustudie om förskollärares förutsättningar till inkludering av barn med fysiska funktonsnedsättningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra hur förskollärare arbetar för att inkludera barn med fysisk funktionsnedsättning i förskolans verksamhet. För att synliggöra det ställdes tre frågeställningar som fokuserar på inkludering av barn, förskollärarnas didaktiska val och vilka ramfaktorer som anses vara viktiga för ett lyckat arbete. Empirin bygger på intervjuer med fyra förskollärare som alla har ansvaret för barn med fysiska funktionsnedsättningar. De fyra förskollärarna har olika förutsättningar till att hjälpa sina barn i verksamheten. Två av förskollärarna är heltidsresurser, en har resurs för hela barngruppen och den sista har hjälp av specialpedagog viss tid i veckan. Resultatet bygger på frågeställningarna och påvisar likheter och skillnader mellan de fyra förskollärarnas olika förutsättningar till att inkludera barn i sin verksamhet. Analysen utgår från resultatet tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna didaktik och ramfaktorteorin. Till slut förs en diskussion utifrån vad som kommit fram i resultatet tillsammans med vad tidigare forskning säger om inkludering av barn, ramfaktorer som påverkar förskolans verksamhet och de didaktiska val förskollärare ställs inför i verksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)