Tidsbudgetering som styrverktyg och dess påverkan på revisionen : En kvalitativ studie ur revisionsassistenters perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Inom revision anses personalen vara både den största resursen och kostnaden, därför är det väsentligt att använda denna kapacitet till fullo. Yrket använder styrverktyget tidsbudgetering vilket innebär att anställda i de olika uppdragen får tidsramar att förhålla sig till. Tidigare studier har fokuserat på seniora revisorer avseende tidsbudgetar med ett mer negativt perspektiv, medan denna studie intar en mer neutral ställning utifrån revisionsassistenters perspektiv. Syftet med studien är därför att bidra med kunskap gällande hur revisionsassistenter upplever att användandet av tidsbudgetering påverkar revisionen. I studien presenteras revisionsprocessen, Input-Process-Output (IPO) modellen samt tidsbudgetering som styrverktyg och hur det appliceras inom revisionen. Studiens syfte har undersökts genom tio kvalitativa intervjuer med revisionsassistenter som arbetat minst sex månader inom yrket. Respondenterna innefattar revisionsassistenter från både The Big Four och mindre byråer. Studiens resultat visar att revisionen påverkas både positivt och negativt av tidsbudgetering som styrverktyg. Vilken påverkan det har grundas på hur styrverktyget används och mängden arbete i förhållande till den bestämda tiden. De positiva konsekvenserna som studien identifierat är ökad effektivitet, snabbare utvecklingskurva, strukturering av arbetet samt motivation hos anställda. De negativa konsekvenserna som identifieras är stress, sämre välmående, underrapportering av tid, genvägar samt minskad noggrannhet. Vilka konsekvenser tidsbudgetering medför anses främst bero på vem som har kontrollen över styrverktyget samt om det är stramt eller flexibelt. Således visar studien att vikten av att använda styrverktyget på ett korrekt sätt är avgörande för hur det upplevs påverka revisionen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)