Sjuksköterskors strategier för smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga : en intervjustudie

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Den vanligaste orsaken till att patienter kommer till akutmottagningarna är på grund av smärta. De största svårigheterna som sjuksköterskor upplever på akutmottagningen är att patienterna erhåller otillräcklig smärtbedömning och smärtlindring. Patienter som är i behov av smärtlindring erhåller inte detta i samma omfattning om de har tolkbehov, vilket kan bero på kommunikationshinder, språkförbistring, oklar vakenhetsgrad, intoxikation, demens eller svårigheter i att beskriva smärtans intensitet, duration och placering. Det ställer krav på att sjuksköterskorna i kommunikationen med dessa patienter är lyhörda och uppmärksamma på patienternas uttryck och hur de beskriver sin smärta.Syftet var att undersöka vilka strategier som sjuksköterskor på akutmottagningar nyttjar vid smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. Metoden som användes var en kvalitativ, empirisk studie där fyra fokusgruppsintervjuer användes för insamling av datamaterial. Totalt 18 sjuksköterskor från 3 akutmottagningar deltog. Fokusgruppsintervjuerna ljudinspelades, transkriberades och därefter analyserades materialet med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys utifrån en induktiv ansats.Resultat presenteras i tre huvudkategorier: Subjektiv värdering, Objektiv triagering och Explicera samt nio underkategorier. Det framkom olika strategier som sjuksköterskor används vid smärtbedömning av patienter med nedsatt kommunikationsförmåga. Beroende på vilken nedsatt kommunikationsförmåga patienter har, krävs det olika tillvägagångssätt för att omhänderta dem på ett optimalt sätt på akutmottagningen. Slutsats var att användandet av specifika anpassade smärtskattningsskalor till patienter med nedsatt kommunikationsförmåga inte används utan andra strategier nyttjas istället. Genom att bruka enskilda eller flera strategier i samband med smärtbedömning kan det generera en förbättrad omvårdnad för patienterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)