Det finns ett syfte med att delge information : - en studie om intern kommunikation av CSR-relaterad information

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi;

Sammanfattning:

CSR är en förkortning för Corporate Social responsibility och innebär kortfattat att företag eftersträvar ansvarstagande genom att arbeta med sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Det finns relativt lite forskning kring den interna kommunikationen av CSR-relaterad information i jämförelse med den externa kommunikationen. Samtidigt är den interna kommunikationen av CSR-relaterad information betydelsefull för att den interaktiva kommunikationen, mellan de anställda och konsument ska vara välfungerande. Slutkonsumenter skapar sedan en huvudsaklig uppfattning om ett företag baserat på den utvärdering de gör av företagets totala verksamhet. Företag som arbetar med att kommunicera CSR-relaterad information på ett samordnat sätt genom samtliga kommunikationskanaler kan därmed skapa kundrelaterade konkurrensfördelar på marknaden. Denna studie kan anses bidra till forskningen kring den interna kommunikationen, då dess syfte är att undersöka hur den interna kommunikationen av CSR-relaterad information fungerar på Kronans Droghandel genom att studera såväl empiri som teori. Studien mynnar ut i rekommendationer till Kronans Droghandel gällande deras framtida arbete med den interna kommunikationen av CSR-relaterad information

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)