Digitalisering som ett verktyg för studiehandledare ITL(Inläsningstjänst) som ett exempel för arabisktalande elever i årskurs 7-9.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Termen digitalisering var utgångspunkten för denna studie. Mer specifikt undersöktes (ILT) Inläsningstjänsten som redskap för att stötta studiehandledare och ge studiehandledningsstöd för skolelever, med fokus på flerspråkiga elever med arabiska som primärspråk. Forskning och litteratur åskådliggör betydelsen för digitalisering och studiehandledningsstöd för flerspråkiga elever. Genom kvalitativ metod insamlades empiri i form av intervjuer och observationer. I resultatet presenteras olika relevanta åsikter om ILT. Resultatet visar bland annat att det finns en relativt gedigen användning av digitaliserade lärverktyg hos alla respondenter. Samtidigt visar resultatet att användningen av ILT som studiehandledningsstöd är en aning svajig. Studiehandledarna uttrycker att det är svårt för elever som inte har läst standardarabiska att handledas med hjälp av ILT. Den starkaste sidan av ILT visar sig vara när verktyget används av eleven själv. Som effektivast skedde detta i de fall då eleven redan hade vissa färdigheter i standardarabiska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)