En hälsofrämjande närmiljö En kvalitativ studie om seniorers möjligheter till fysisk aktivitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Författare: Sofia Lindstedt; [2021-10-22]

Nyckelord: hälsa; närmiljö; self-efficacy; senior;

Sammanfattning: En ökande medellivslängden innebär utmaningar för både individen och samhället. När viåldras förändras kroppens sammansättning och vi blir känsligare för yttre påfrestningar. Hurvi åldras beror på flera samverkande faktorer som arv, livsstil och sjukdom. Genom att varafysiskt aktiv ökar man chansen att bibehålla funktion, rörlighet och självständighet, vilketäven möjliggör välbefinnande (WHO, 2015). Self-efficacy, tilltron till den egna förmågan,spelar en viktigt roll för om och hur äldre är fysiskt aktiva (van Stralen m.fl. 2009) och hurindividens närmiljö är utformad kan antingen hämma eller främja möjligheter och lust tillfysisk aktivitet (FHI, 2007). Syftet med denna studie är att identifiera och belysa faktorer somäldre anser vara viktiga för att de ska kunna utöva fysisk aktivitet i sin närmiljö. Nio seniorerbosatta i stadsdelen Örgryte-Härlanda i Göteborg, en man och åtta kvinnor mellan 67 och 84år har intervjuats. Resultaten visar att flera faktorer påverkar äldres förutsättningar för fysiskaktivitet i sin närmiljö. Grönområden, möte med människor och viljan att leva ett friskt liv ärfaktorer som motiverar, medan otrygghet och begränsad rörlighet begränsar möjligheten tillatt vara fysiskt aktiv i närmiljön. För att främja fysisk aktivitet i närmiljön krävs det att ävenindivider vars förutsättningar och förmåga att röra sig längre sträckor till fots är begränsadebeaktas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)