Engelska importord i svenskan – en undersökning av användningen av direktlån och hybridlån i tre nummer av den svenska datortidskriften PC för Alla från åren 2001, 2011 respektive 2020.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Svenska

Sammanfattning: I denna undersökning kartläggs omfattningen och bruket av engelska importord i den svenska datortidningen PC för Alla från år 2001, 2011 respektive 2020. Materialet omfattar sammanlagt 83 080 ord redaktionell löptext jämnt fördelad över tre undersökta tidningsexemplar. Alla förekomster av engelska direktlån och hybridlån registrerades samt ordens ordklasstillhörighet och eventuella metaspråkliga markörer. Därutöver undersöktes hur stor andel och vilka av de engelska importorden som med tiden har kommit att etableras i Svenska Akademiens ordlista (SAOL), för att därigenom försöka förutse vilka samtida engelska importord som kan förmodas bli aktuella för etablering i den kommande femtonde upplagan av SAOL. Resultaten diskuteras i relation till tidigare studier om engelskans inflytande och ligger i linje med vad flera andra undersökningar har konstaterat, nämligen att inflödet av engelska importord i det svenska skriftspråket är tämligen konstant, dock något högre i specialgenrer som datortidskrifter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)