MI- metodens effekter på alkoholkonsumtion : en litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Sammanfattning:

Bakgrund: Sedan mitten av 1990-talet har alkoholkonsumtionen i Sverige ökat från drygt 8 liter ren alkohol per person och år till cirka 10,5 liter per person och år. Varje år dör minst 6000 människor i Sverige av orsaker relaterade till alkohol. Majoriteten av den svenska befolkningen konsumerar i måttlig mängd men en del hamnar i ett riskbruk eller missbruk som kan leda till ett beroende. Idag beräknas mellan 10-15 % av befolkningen i Sverige ha ett skadligt alkoholkonsumtionsmönster. MI (Motivational interviewing) är en metod som används av bland annat vårdpersonal för att motivera personer till förändring i sitt liv genom egen motivationshöjning. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva MI-metodens effekter på människors alkoholkonsumtion. Design: Denna uppsats är en litteraturöversikt. Resultat: MI hade en minskande effekt på alkoholkonsumtionen bland alla målgrupper som testats. MI har även positiva effekter såsom minskade alkoholrelaterade skador och upphörd alkoholkonsumtion. Vårt resultat visade dock att det inte nödvändigtvis måste vara så att MI-metoden är bättre än någon annan jämförande metod. Slutsats: Resultaten indikerar att MI är en effektiv metod att använda för att förändra livsstilen hos individer med skadlig alkoholkonsumtion. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)