En jämförande studie av implementeringen av Sarbanes Oxley i tre svenska företag

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Carl Grundberg; Christoffer Hemmings; [2006]

Nyckelord: Business and economics;

Sammanfattning: Bakgrund och problem:Som en följd av de senaste årens redovisningsskandaler instiftades år 2002 en ny lagstiftning i USA vid namn Sarbanes Oxley med syfte att förbättra företagens interna kontroll över den finansiella rapporteringen. Lagstiftningen omfattar även ett tiotal svenska företag vilket fått påföljden att dessa dragit på sig betydande kostnader i samband med arbetet med att förbättra den interna kontrollen. I Sverige är forskningen kring SOX knapp och några vetenskapligt grundade metoder för hur man bör gå tillväga med arbetet finns inte vilket innebär att företagen till stor del är utelämnade till egen forskning och revisionsbyråernas rekommendationer. Uppsatsen frågeställningar är därför ”vilka likheter och skillnader finns det mellan företagens sätt att implementera SOX 404?” och ”vilka faktorer anser företagen är viktiga för att lyckas med att implementera SOX 404?”.Syfte:Syftet med denna uppsats är att undersöka, beskriva och jämföra hur företag har gått tillväga under implementeringen av SOX 404 med avseende på projektstyrning och implementeringens faser. Ett delsyfte syfte med uppsatsen är att lyfta fram några faktorer inom dessa områden som företagen anser viktiga för att lyckas med att implementera SOX 404.Avgränsningar:Fokus ligger i huvudsak på SOX sektion 404 som behandlar intern kontroll. Anledningen till detta är att det är denna del av SOX som gett upphov till merparten av de kostnader som förknippas med lagen. Metod:Kvalitativa intervjuer har genomförts med ett deskriptivt och explorativt syfte för ge oss en djupare förståelse för ämnet. Vidare använde vi oss av semistrukturerade intervjuer för att få så mycket information som möjligt.Resultat och slutdiskussion:Vi kom bland annat fram till att samtliga företag upplevt en viss besvikelse över revisorernas hjälp och att en mer riskbaserad utvärdering av processer hade varit önskvärd. Vidare upplever företagen att väl fungerande IT-system, en engagerad ledning, toppstyrning och snabb problemlösning utgör huvudfaktorer för att lyckas med en SOX 404-implementering. Förslag till fortsatt forskning:Det vore intressant att se om testningen bedöms olika beroende på vem som utför den. En studie där testningen av olika revisionsbyråer eller länder jämförs kan undersöka om det finns subjektiva inslag hur man bedömer kontrollerna vid testningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)