Ju fler desto roligare? – introverta och extroverta personligheter i högstadiets särskilda undervisningsgrupper

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: I denna studie undersöks möjligheterna att använda begreppen introvert och extrovert somdiskurser som kan berättiga en exkludering från klassrummet och placering i särskildundervisningsgrupp (SUG). Studien syftade även till att synliggöra grupplacering,arbetsmetoder och förväntningar på eleverna i SUG på högstadieskolor i Göteborgs Stad.Datainsamling skedde med enkätstudier genomförda i två etapper, den första till rektorer ochden andra till pedagoger. De många öppna frågorna, som alla var kopplade tillpersonlighetsdragen extrovert/introvert, berörde SUG-verksamhetens resurser, specifikaelevers framtida jobbmöjligheter och vad som skulle hända om de gick i vanlig klass.Resultat erhölls således på skolnivå, gruppnivå och individnivå.Resultatet visade en trend till att de flesta kommunala skolor i Göteborg har SUG, till skillnadfrån de privata skolorna. Det vanligaste är att endast ha en SUG på skolan där elever medolika sorters särskilda behov går, trots att flera pedagoger i studien angav att det är svårt attge en kvalitativ undervisning i SUG på grund av dess heterogena elevsammansättning. Ienighet med tidigare forskning visade svar från pedagoger i denna studie att samordningenmed övrig verksamhet på skolan är den faktor som måste förbättras för att eleverna i SUG skafå bättre förutsättningar att utvecklas. Utan SUG befaras hemmasittande bli ett stort problemför majoriteten av de introverta eleverna, enligt deras pedagoger, medan de extrovertaeleverna skulle löpa större risk för att ”hamna i konflikter” och ”störa mycket”.Användbarheten av begreppen introvert och extrovert utmanas i denna studie av demedicinska diagnoserna ADHD och autismspektrum, som dominerar verksamheterna viundersökt, även om samtliga informanter i enkätsvaren klassificerat elever utifrån grad avextrovertism. Endast en av de verksamheter vi undersökt använder rutinmässigt begreppenextrovert/introvert för att avtäcka elevers behov. Vissa pedagoger avböjde från att definieradessa begrepp med motiveringen att de inte används i deras verksamhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)