Patienters upplevelse av bedsiderapportering inom slutenvården : En allmän litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Rapportering inom hälso- och sjukvården är en viktig del av vården och det vanligaste sättet att rapportera är mellan sjuksköterskor inne på expeditionen utan patienten. Bedsiderapportering innebär en rapport som sker vid patientens säng, där patienten får en chans att delta i diskussionen. Detta skall tillåta patienten att bli mer delaktig i sin vård. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelse av bedsiderapportering inom slutenvården. Metod: Beskrivande design med en allmän litteraturstudie som metod. Artiklar söktes i databaserna PsycINFO, PubMed och CINAHL. Tre mixed method, fem kvantitativa och sju kvalitativa artiklar valdes ut efter kvalitetsgranskning för att analyseras med Wengström och Forsbergs fem-stegs-modell. Resultat: Fyra teman identifierades: Delaktighet och rätten till information, Personalens attityder och tillgänglighet under rapporten, Integritet och känslig information och Hinder för bedsiderapportering. Slutsats: Fynden från de 15 analyserade artiklarna påvisade att patienter upplever att de blev mer inkluderade i beslut och diskussion, samt mer involverade i sin vård vid bedsiderapportering. De fick mer information, upplevde att deras åsikter respekterades och de tyckte om att få lära känna personalen. Personalen bjöd in dem i samtalet och möjliggjorde ett utbyte av information, samt en plats för frågor och rättande av fel. Utmaningar för bedsiderapportering ansågs vara bevarandet av integritet, speciellt i flerbäddssal, samt personalens språkbruk för att så många som möjligt skulle förstå rapporten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)