Lojalitet på en biografmarknad

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Författare: Daniel Demir; Joshua John; [2009]

Nyckelord: Lojalitet; biografmarknad; differentiering;

Sammanfattning: Biografmarknaden är i dagsläget i en situation där marknadsledaren har en monopolliknande ställning. Detta påverkar i hög grad de mindre biografernas existens då man inte kan konkurrera på samma villkor. Detta i sin tur leder till att biografbesökarna försvinner till de större biograferna med större produktutbud. Mindre biografer måste hitta nya lösningar för att kunna behålla sina kunder på en konkurrensutsatt marknad. Denna uppsats tar därför upp vilka faktorer som är viktiga för att kunna skapa lojala och återkommande kunder.  Syftet med uppsatsen är att göra en fallstudie för att analysera och utvärdera två stora och en liten biograf. Detta sker genom enkätundersökningar av biografbesökarna på de tre olika biograferna som är Heron City, Kistabiografen och Roxybiografen. Denna uppsats är skriven utifrån den mindre biografen Roxybiografens perspektiv för att se vilka faktorer som skapar lojala biografbesökare. Uppsatsen använder sig av en fallstudie för att skapa en stor förståelse och inblick för objektets situation. Det som framkommit av studien är att en mindre biograf måste differentiera sig genom att erbjuda något annat än vad konkurrenterna gör vilket är grundläggande för att en liten biograf ska överleva. Som underlag till denna undersökning ligger teorin involvement theory och marknadsföringsstrategier som kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)