Var rädd om flisen! – En CM-modell för underleverantörer inom den trärelaterade industrin i Småland för att hantera risken för sena eller uteblivna betalningar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning:   Efter den finansiella krisen 2007 har allt fler företag problem med likvida medel. Detta medför att riskerna för sena eller uteblivna betalningar ökar. En av de branscher som drabbats hårdast är träindustrin. För tillfället har många större företag inom branschen blivit tvungna till konkurs. Detta har en direkt påverkan på branschens underleverantörer som sätts i en försämrad situation.   Syftet med denna uppsats är att utifrån empirin beskriva och genom valda teorier förklara hur underleverantörer inom den trärelaterade industrin hanterar risken för sen eller utebliven betalning. Slutligen skapa en Cash Management-modell för att hantera risken för sen eller utebliven betalning hos en underleverantör inom den trärelaterade träindustrin.   Vi har genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer samlat empiri från åtta underleverantörer inom träindustrin. Vi kan se att ett ökat informationsflöde, användning av tredje part, fördelning av kundportföljen, graden av beroendeskap samt aktiv betalningsuppföljning är faktorer för att minska risken för sen eller utebliven betalning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)