VEM ÄR HON? En kvalitativ studie om kvinnliga sexualförbrytare som förgriper sig på barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att öka förståelse för kvinnliga sexualförbrytare som begår övergrepp mot barn då detta är en ouppmärksammad grupp i både media och forskning. Vi önskar med denna uppsats att öppna upp för samtal och forskning kring detta tabubelagda ämne, för att således också kunna bredda samhällets sätt att tänka kring detta fenomen. Vi ville undersöka vilka möjliga orsaker det föreligger till att samhället skildrar denna grupp på ett visst sätt, då vi i ett tidigt stadium upptäckte att det var ouppmärksammat, samt undersöka vad det kan ha för möjliga konsekvenser för samhället och brottsoffren. Vi använde oss utav kvalitativa forskningsmetoder såsom intervjuer med inslag av kritisk diskursanalys av media producerat material, exempelvis nyhetsartiklar och radioinslag, för att undersöka diskursen kring detta fenomen. Den insamlade empirin som framkom analyserades därefter utifrån socialkonstruktionism och begrepp såsom genus/kön, sexualitet, skam och makt. I vår studie kom vi fram till att kvinnornas övergrepp mot barn förklaras ofta utifrån andra faktorer än en sexuell attraktion såsom psykisk ohälsa, tidigare trauma eller bristande femininitet. Det mestadels begränsade sättet att beskriva och förklara detta fenomen genererar i att utsatta blir samhälleligt åsidosatta och att det således verkar råda en samhällelig förnekelse kring att detta fenomen så mycket som ens existerar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)