Empowerment i diabetesvården – ett tveeggat svärd

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: I Sverige uppskattas cirka fyra procent av befolkningen ha diabetes. Socialstyrelsen rekommenderar empowermentbaserad patientundervisning för behandling av diabetes typ-2. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans och patientens upplevelse av empowermentbaserad patientundervisning till patienter med diabetes typ-2. Metoden är en litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar. Som teoretisk referensram har Orems generella egenvårdsteori använts. Resultatet identifierar tre kategorier av upplevelser av empowermentbaserad patientundervisning: ”Det nya rollförhållandet”, ”Upplevelsen av utbildning” och ”Behovet av resurser”. Slutsats: Empowermentbaserad patientundervisning är ett tveeggat svärd med både svårigheter och möjligheter för sjuksköterskan och patienten i vårdmötet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)