Effektivisering av ROT - produktionen : En tids-, kostnads- och miljömässig analys

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Att effektivisera byggproduktionen är idag en högst relevant fråga då västvärldens länder har satt upp stränga miljömål för de kommande decennierna. Byggsektorn står för en oproportionerligt stor del av miljöbelastningen i dag och en effektivisering av branschen skulle utöver miljöaspekterna även leda till tids- och kostnadsbesparingar, något som det anses finnas stor potential till. En annan del i effektiviseringsarbetet är digitaliseringen som i samband med den rådande pandemin av SARS-CoV-2 har ökat inom produktionen med lösningar som digitala möten. Detta är ett steg i samma riktning som branschen sakta har gått åt den senaste tiden med en ökad användning av digitala hjälpmedel. Syftet med examensarbetet är att i samarbete med M3 Bygg AB ta reda på hur man kan effektivisera ROT-produktionen. Arbetet behandlar ämnen som slöserier, S-kostnader och planering för att identifiera eventuella brister som påverkar produktionen. Utöver detta så undersöks digitaliseringen och vilken påverkan den har haft på produktionen samt om den bör utökas i framtiden. Arbetet undersöker även hur erfarenhetsåterföringen kan förbättras inom M3 Bygg. Allt detta kulminerar i ett kapitel med rekommendationer på hur produktionen kan förbättras och sist görs även reflektioner på vad rekommendationerna skulle få för miljömässiga påföljder. Rekommendationerna är baserade på omfattande litteraturstudier inom produktionseffektivisering, digitalisering och miljö samt utskickade frågeformulär och intervjuer genomförda på M3 Bygg. Den huvudsakliga filosofin för produktionseffektivisering som behandlas är Lean. Resultaten från frågeformulären har avslöjat att de mest kritiska slöserierna är onödiga transporter, onödigt arbete, väntetider och onödiga förflyttningar. Det har även framkommit hur respondenterna på M3 Bygg ställer sig kring frågor angående bland annat planeringsarbetet, S-kostnader, väderberoende, erfarenhetsutbyte och digitalisering. Intervjuerna har sedan gett mer fördjupade resonemang kring detta där orsaker, konsekvenser och lösningsförslag legat i fokus. Åtgärdsförslag och andra rekommendationer för att effektivisera produktionen samt slutsatser presenteras i slutet. Dessa omfattar samtliga ämnen som behandlas i rapporten och förhoppningen är att de ska kunna hjälpa M3 Bygg och andra företag inom ROT-branschen att effektivisera sin produktion i takt med att vi rör oss mot ett hållbarare samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)