Fallenhet för matematik : Lärares och elevers upplevelser av arbete med att motivera elever med fallenhet för matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur elever med fallenhet för matematik motiveras i undervisningen av läraren. Studien undersöker huruvida elevernas upplevelser av arbetet med att motiveras i matematikundervisningen stämmer överens med lärarnas syn på detta. För att uppfylla syftet har semistrukturerade intervjuer utförts där två lärare samt sex elever deltar. Studiens resultat visar att elevernas och lärarnas syn och upplevelser av arbetet med att motivera elever med fallenhet för matematik överensstämmer. Resultatet visar även att begreppet fallenhet för matematik är svårdefinierat och detta bidrog till att olika tolkningar gjordes vilket resulterade i att de intervjuade eleverna i vissa fall i stället var högpresterande elever istället för elever med fallenhet för matematik. Slutsatser som dras av studien är att kombinationen av flexibiliteten i begreppet fallenhet för matematik samt bristen på tid som lärarna har till sitt förfogande leder till att eleverna riskerar att inte få den individanpassade undervisningen som de behöver för att utmanas och motiveras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)