Entreprenörens delaktighet i bokslutsprocessen i nystartade företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning:

Ett stort antal nya företag startas varje år och bara under första kvartalet 2015 startades 18 618 stycken. Vid start av nya företag krävs, av entreprenörer som startar det, en idé och en plan för hur detta ska genomföras. Idag utgör nystartade företags entreprenörer en central del i samhällsekonomin, vilket gör dem intressanta att studera. För att entreprenörerna ska lyckas med sitt företag är det viktigt att redovisningen fungerar. Flera tidigare studier diskuterar att entreprenörer inte har den kunskap om redovisning som krävs i nystartade företag och anledningen till varför flertalet entreprenörer inte lyckas med sitt företag är just avsaknaden av kunskap om redovisning.

Syftet med studien har varit att öka förståelsen för externredovisningens roll i nystartade företag, vilket har gjorts genom att beskriva entreprenörers delaktighet i bokslutsprocessen. Vi har valt att dela in bokslutsprocessen i fyra faser, avstämnings- och periodiseringsfas, värderingsfas, bokslutsdispositionsfas samt årsredovisningsfas. En kvalitativ undersökning har använts under studien för att besvara syftet, där vi intervjuade tio entreprenörer från nio olika nystartade företag avseende deras delaktighet i bokslutsprocessen.

Studiens resultat visar att samtliga entreprenörer är delaktiga i bokslutsprocessen, där de deltar i avstämnings- och periodiseringsfasen, värderingsfasen samt årsredovisningsfasen. Ingen av entreprenörerna deltog i bokslutsdispositionsfasen. I studien påvisas även att entreprenörer i nystartade företag tar hjälp av externa aktörer för att få ihop alla delar i bokslutsprocessen.

Vi har använt oss av sense-making teorin för att få en förståelse om varför och på vilket sätt entreprenörer deltar i bokslutsprocessen, genom vilken vi fick fram flera värdeskapande anledningar till deltagandet. Det är svårt att dra en generell slutsats av vad som är en värdeskapande handling till följd av deltagande i de olika faserna för samtliga entreprenörer. Däremot går det att urskilja olika anledningar för de olika entreprenörerna som kan ses som värdeskapande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)