Vilken plats tar sociala medier i våra liv?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Detta är ett examensarbete vid fakulteten Teknik och Samhälle på Malmö högskola. Syftet med uppsatsen är att skapa en ögonblicksbild över hur användandet av sociala medier ser ut i den utvalda respondentgruppen samt att undersöka hur de resonerar när de väljer att lägga tid på sociala medier. Uppsatsens resultat utgörs av intervjuer utförda tillsammans med 10 personer i åldrarna 20 – 30 år. Materialet som samlats in från intervjuerna har sammanställts för att skapa gemensamma svar. Svaren har analyserats och därefter jämförts med statistik från databasen Orvesto, som utgörs av TNS SIFOs undersökningar. Detta har skapat en övergripande bild över hur respondentgruppen använder sociala medier samt resonerar kring ämnet, och resultatet från intervjuerna har satts i jämförelse med vad statistiken säger. Sociala medier används flitigt hos respondentgruppen och det är inte alla som tycker att de använder sociala medier i en lagom mängd. Att använda sociala medier med måtta är bäst, det håller intervjupersonerna med varandra om. Att bryta mönster och göra annorlunda är även en upplevelse deltagarna varit med om. Det var enligt intervjupersonerna en nyttig upplevelse eftersom det ofta krävs att de blir tvingade till att göra annorlunda och ändra på sig för att det faktiskt ska ske. Upplevelsen bekräftade mångas tankar om att sociala medier egentligen inte tar upp en viktig plats i deras liv, och att det egentligen inte behövs i den mängd det används idag. Många insåg även att de använde sociala medier för mycket, men hade ändå svårt att sluta använda det i samma omfattning efter avslutad intervention. I slutet av uppsatsen finns en diskussion där författaren diskuterat och jämfört teori med resultat. Författaren har även diskuterat hur olika delar i arbetet stärker varandra.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)