Barn i Instagramflödet : En kvalitativ studie om föräldrars ställningstaganden till barn som exponeras i marknadsföring av influencers

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

Sammanfattning: Frankrike är det första landet i världen att ta ställning till barns exponering i marknadsföring. I april år 2021 tillträdde den världsunika lagen som ska skydda barn från att utnyttjas av andra parter i marknadsföringssammanhang. Det är brist på tidigare forskning som undersöker barn som exponeras i marknadsföring av influencers på sociala medier och i relation till etiska och moraliska ställningstaganden. Syftet med denna studie är att bidra till forskningen genom att undersöka föräldrars ställningstaganden till barn som exponeras i marknadsföring av influencers på sociala medier och vilka etiska och moraliska dilemman som det bidrar till. Studien grundas i en deduktiv forskningsansats och en kvalitativ datainsamling där empiriska data samlas in från urvalet föräldrar och därigenom en fokusgrupp och sju enskilda intervjuer. Resultatet visar att innebörden av etik och moral skiljer sig mellan individer, att barns intresse i marknadsföring inte är prioriterat och att barn i marknadsföring på Instagram leder till mer uppmärksamhet åt influencers och företag. De etiska och moraliska dilemman som framkallas av att barn exponeras i marknadsföring på Instagram är individbaserat och baseras på den enskilda individen. Föräldrarna tar ställning till att barn som exponeras av influencers på sociala medier är oetiskt och omoraliskt, men när de själva delar bilder och filmer på sina egna barn är det etiskt och moraliskt korrekt. Därmed kommer det att fortsätta vara dilemman tills det finns tydliga riktlinjer samt forskning inom marknadsföring med barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)