”Känner man nån som känner nån så…” - en kvalitativ studie om rekrytering till kriminella gäng.

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Kvalitativ studieDenna C-uppsats är en kvalitativ studie med syfte att undersöka rekrytering till kriminella gäng. Undersökningen har genomförts i form av kvalitativa intervjuer med fyra personer som själva har kunskap om och erfarenhet av kriminella gäng.Begreppsdefinition”Ett kriminellt gäng är en grupp, bestående av två eller flera individer som är kriminella. De bryter mot de lagar, regler och normer, som upprättats för anständigt uppförande och agerande, i vårt samhälle. Det är personer som är ömsesidigt beroende av varandra och som interagerar med varandra för att uppnå ett mål, som av dem upplevs som gemensamt. Vidare är det personer med samma tankesätt, värderingar, övertygelser, vanor och livsstil med eller utan särskilda namn, etnisk tillhörighet, kläder eller symboler men med en intern hierarki.” (Vår definition är grundad utifrån Lindmark, 2005:14, Harty, 2004:10 och KRIS).Frågeställningar Varför rekryterar kriminella gäng nya medlemmar? Hur får kriminella gäng nya medlemmar? Vilka individer rekryteras till de kriminella gängen?AnalysDet empiriska materialet har analyserats med hjälp av tre forskningsrapporter: ”Rekrytering till kriminella gäng i Göteborg” – en rapport från Kriminalunderrättelseroteln i Göteborg (Lindmark, 2005), ”Problembild 2011- Sekretessprövad version” – en rapport utgiven av Rikskriminalpolisen och ”Kriminella grupperingar – motverka rekrytering och underlätta avhopp” – en rapport utgiven av Statens offentliga utredningar. I analysen har vi även utgått från tre teorier: gruppens betydelse, Short och Strodtbecks teori om brottsaktiva gäng och strainteorin.Resultat Studiens resultat visar i huvudsak på att kriminella gäng rekryterar nya medlemmar eftersom de av olika anledningar strävar efter att bli så stora och starka som möjligt. Vidare visar resultaten på att rekrytering i huvudsak sker genom kontakter men det finns även andra vägar in. De kriminella gängen har en prövotid där individerna får visa vad de går för genom handling och för att visa sin tillhörighet använder de sig oftast av någon form av symbol. I huvudsak sker rekrytering på anstalter men även i förorter till storstäder, i segregerade områden. De individer som rekryteras måste ha något att tillföra gänget och resultatet pekar åt att det är tidigast vid tjugo års ålder som en person blir rekryterad och medlem, dessförinnan befinner sig personerna i sfären runt gängen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)