Den tillrättalagda kunskapen

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Föreliggande kvalitativa textstudie undersöker SIDAs utvärderingspolicy genom att anlägga en kritisk konstruktivistisk metod och teori inspirerad av Carol Bacchi. Studien avser belysa hur utvärderingar skapas som en ‘lösning’ för att möta konstruerade ‘problem’. Analysen visar att ‘problemet’ grundas i en brist på kunskap om utvecklingsinsatsers process och effekter, vilket åtgärdas genom ett rationaliserat kunskapsunderlag som förutsätter okontroversiellt samarbete och neutral kunskap om offentliga insatser. Inom ramen för utvärderingspolicyn skapas de fattiga dels som kunskapsbärare men även som aktiva subjekt som kan påverka sin situation. Policyn konstruerar också utvärderare som objektiva experter, som självkontrolleras genom manualen. Den specifika kunskapen som utvärderingspolicyn efterfrågar analyseras följaktligen genom relationen mellan kunskapmakt och styrningstekniker.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)