Information och stöd till vuxna med gliom och deras anhöriga

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Alaraj, M & Andréasson, E. Information och stöd till vuxna med gliom och deras anhöriga. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fa-kulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2012.Gliom är en allvarlig tumörsjukdom där möjligheten till tillfrisknande är be-gränsad. Sjukdomen har en djup inverkan både på patient och anhöriga i var-dagen. Information och stöd är omvårdnadsåtgärder som kan påverka patient och närstående att hantera sin situation och öka deras välbefinnande. Syftet med den här systematiska litteraturstudien var att beskriva de behov av information och stöd som patienter med gliom och deras anhöriga upplever. Metoden var en sys-tematisk litteraturstudie där medicinska och omvårdnadsdatabaser genomsöktes. Resultatet bygger på tretton bearbetade kvalitativa studier. Två huvudkategorier och sju subkategorier framkom efter analysen. Resultatet visade att information och stöd var viktigt för både patienter och anhöriga under hela sjukdomsförloppet. Behoven skiljde sig åt under sjukdomsprogressen och både patienter och anhöriga uttryckte ett behov av individuell anpassning av dessa åtgärder. Information och stödåtgärder vid insjuknande, diagnos och kirurgi var betydelsefullt. Stöd att han-tera rollförändringar och existentiella frågor upplevdes också som viktigt. Slutsat-ser: Rätt information och rätt stödåtgärder bidrar till att patient och anhöriga får möjlighet att bibehålla hoppet och finna mening i den emotionellt stressande situ-ationen. Nyckelord: Anhörig, Gliom, Information, Patient, Stöd, Travelbee

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)