Metoder för att motverka hypotermi vid öppen bukkirurgi

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Introduktion: Patienter som genomgår öppen bukkirurgi har en ökad risk för att drabbas av hypotermi på grund av att en stor kroppsyta exponeras och utsätts för kyla. Hypotermi påverkar kroppens fysiologi på flera nivåer; koagulationen, immunsystemet och farmakodynamiken och farmakokinetiken blir påverkad. Detta kan resultera i ökad morbiditet och mortalitet. Syfte: Att sammanställa evidens med kvantitativ ansats för vilka metoder som finns för att motverka hypotermi vid öppen bukkirurgi. Metod: Systematisk litteraturstudie med narrativ analysmetod. Resultat: Tre olika teman framkom; icke-invasiva och invasiva uppvärmningsmetoder samt preoperativ uppvärmning. Vanligast förekommande var den icke-invasiva uppvärmningsmetoden. Diskussion: För att förhindra oavsiktlig hypotermi perioperativt krävs en patientsäker vård där adekvata åtgärder vidtas. Konklusion och kliniska implikationer: Litteraturstudien bidrar till en samlad bild över vilka uppvärmningsmetoder som finns för att motverka hypotermi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)