Passivhuscertifiering enligt FEBY18 : En utredning av hur BBR:s och FEBY:s kravförändringar påverkar passivhusens lönsamhet

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet; Karlstads universitet

Sammanfattning: År 2017 stod sektorn bostäder och service för 39 % av Sveriges totala slutliga energianvändning. Det behövs en minskad energianvändning och en energitillförsel med låg miljöpåverkan för att klara miljökvalitetsmålen på längre sikt. Energi för uppvärmning av lokaler och byggnader står för 74% av den totala energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn. Passivhus är en byggnad som är mer isolerad och tätare än en vanlig byggnad. Kraven är höga på material, konstruktion och genomförande för att uppnå så låg energianvändning som möjligt. Syftet med detta projekt är att studera förändringar i BBR28:s nya nybyggnadskrav och kraven för certifiering av passivhus FEBY18 samt att undersöka hur BBR:s och FEBY:s nya krav påverkar passivhus i fråga om kostnaden vid ett respektive två plan och olika typer av vanliga värmekällor. Målet är att beräkna och jämföra bygg- och uppvärmningskostnader för referensvillor som uppnår BBR:s nybyggnadskrav respektive villor som uppnår FEBY:s nya passivhuskrav. Villorna kommer också jämföras mellan fjärrvärme respektive luft/vattenvärmepump som uppvärmningskälla samt skillnaderna mellan en- respektive tvåplansvilla. För att beräkna lönsamheten på passivhus kommer det att utföras tre olika fall mellan konventionella hus och passivhus. Fallen är en enplansvilla, en tvåplansvilla som båda uppvärms med fjärrvärme och en enplansvilla med luft/vattenvärmepump. De tre fallen anpassas till att klara både BBR:s krav och FEBY:s krav för att få fram hur mycket kostnaden skiljer mellan konventionella hus och passivhus. VIP-Energy kommer användas för att beräkna energiförbrukningskostnaderna på de olika fallen. Sedan används Bidcon för att beräkna material- och arbetskostnaderna. Det kommer utföras en LCC-kalkyl för att få fram hur lönsamt det är att bygga passivhus jämfört med konventionella hus. När det gäller lönsamheten på passivhus så har BBR:s och FEBY:s nya krav inte påverkat mycket förutom FEBY:s nya krav för ej eluppvärmda byggnader där lönsamheten minskar. Då FEBY-kraven inte förändrats mycket för eluppvärmda byggnader kan man säga att certifieringen inte heller har det men för ej eluppvärmda så har certifieringen blivit lättare. Enligt studien var det lättare att nå kraven med en byggnad som var elvärmd för både BBR och FEBY. FEBY-villan och BBR-villan kom långt under kraven när de hade värmepump som uppvärmningssätt. Studien visade också att en enplansvilla och tvåplansvilla inte skilde mycket gällande energivärden och gör det därför inte lättare att bygga verken passivhus eller konventionella hus. Dock blir det lite billigare att bygga passivhus med två plan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)