Kunskapskrisen i matematik : - undersökning av lärande på Youschool, ett webbaserat matematikstöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

Sammanfattning:

En rad företag som erbjuder läxhjälp har uppstått sedan Rutavdraget för läxhjälp utökades till att gälla för gymnasieelever. Youschool är ett av dessa företag. Det som utmärker Youschool är att de erbjuder läxhjälp där elever och lärare kan kommunicera med varandra både med penna och ljud i realtid via nätet. De tillhandahåller virtuella lektioner med en lärare på 2 till 4 elever åt gången, där en dokumentkamera är det verktyg som utgör grunden i kommunikationstekniken. Eleverna lägger exempelvis sitt skrivblock under sina dokumentkameror och så kan de som är med på lektionen följa varandras resonemang,eftersom de hela tiden kan se vad alla gör med sina pennor.

Matematik 2b är en kurs främst för elever som läser på Samhällsvetenskapsprogrammet eller på Ekonomiprogrammet, två högskoleförberedande gymnasieprogram. Statistik för resultaten på de nationella proven i kursen, från totalundersökningar i Sverige, visar att en hög andel elever får underkänt betyg på provet.

Denna studie är kvalitativ och utgörs av semistrukturerade telefonintervjuer med elever som läser Matematik 2b och som använder Youschool som läxhjälp samt av observationer från en skärminspelad lektion på Youschool där eleverna jobbar med ett för studien tillrättalagt material som testar deras kunskaper om funktionsbegreppet. Syftet är att undersöka om och i så fall hur läroverktyget Youschool kan utgöra ett stöd i elevers kunskapsutveckling i Matematik 2b. Kursens kunskapskrav kopplade till matematiska förmågor hos eleverna och van Hieles tankenivåer är de analysverktyg som används i diskussionen av resultaten.

Lärarens roll som stöttande och utmanande framträder som viktig för att upprätthålla elevernas motivation till att arbeta under lektionerna på Youschool. Vidare kan eventuellt antydas att eleverna tränas i vissa matematiska förmågor mer än andra, och att elever önskar fler uppgifter som stimulerar deras tänkande på de högre av van Hiele-nivåerna. Tekniken som å ena sidan möjliggör undervisningen på Youschool kanbehöva utvecklas eftersom den å andra sidan ofta strular.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)