Livsvärldsberättelser om att få stöd i matematik

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Anna Holme; [2011-09-23]

Nyckelord: matematik; särskilt stöd; elevperspektiv;

Sammanfattning: Syfte: Studien syftar till att undersöka hur elever på mellanstadiet redogör för sina upplevelser och uttrycker sina åsikter om stöd i matematik, vilka alternativ de kan se till den hjälp de får/har fått samt vilken hjälp skulle de vilja ha.Teori: Studien grundar sig i den kulturhistoriska skolan som utgår från Vygotskijs tankar om utveckling och lärande. En genomgång har gjorts av aktuell forskning inom områdena infly-tande och delaktighet, matematikdidaktik samt om särskilt stöd i matematik.Metod: Studien har en livsvärldsfenomenologisk ansats och undersökningen har skett i tre steg. Inledningsvis gjordes observationer i tre olika klasser i årskurs 5 och 6. Därefter har åtta elever som får särskilt stöd i matematik, intervjuats, först i grupp och sedan i enskilda kvalita-tiva intervjuer. De enskilda intervjuerna har transkriberats och analyserats och redovisas som livsvärldsberättelser samt i en sammanfattande analys utifrån frågeställningarna.Resultat: Eleverna beskriver flera nackdelar med att få undervisning i liten grupp. Det som tydligast betonas är att det upplevs som utpekande att gå ifrån klassen. Eleverna kan se förde-lar, som att de får bra hjälp av en lärare som förklarar bra, men de ger också exempel på att undervisningen ofta ligger på fel nivå. Det är antingen för svårt eller för lätt. Elevernas för-måga att komma på alternativa sätt att få hjälp varierar. De flesta kan ge goda förslag på hur den särskilda undervisningen skulle kunna läggas upp annorlunda för att t.ex. vara mindre utpekande. De föreslår bland annat att få arbeta tillsammans med kamrater, att ha två lärare i klassrummet eller att dela klassen i två kunskapsmässigt heterogena grupper. Några elever kan inte komma på några andra sätt att få hjälp än de sätt, de redan provat. Alla elever i studien kan ta ställning till vilket sätt de vill ha stöd om de får alternativ att välja bland och de kan också motivera sitt val. De flesta föredrar att vara kvar i klassrummet och att resursläraren är med där i stället. Två elever föredrar att fortsätta få särskilt stöd av resursläraren i en liten grupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)