Kvotflyktingars möte med digital hälso- och sjukvård : En kvalitativ studie av kommunala tjänstemäns erfarenhet av kvotflyktingars möte med den svenska hälso- och sjukvården

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Sverige tar sedan 2018 emot 5 000 kvotflyktingar om året. De kommer direkt från tredje land och mottages av Sveriges kommuner direkt på flygplatsen. Mycket är annorlunda, inte minst den digitala nivån som möter dem i det nya samhället. Sverige siktar på att bli bäst i världen på digitalisering genom Vision e-hälsa 2025 med målsättningen om en god och jämlik hälsa. WHO understryker att digitalisering är avgörande för hälsolitteracitet. Folkhälsomyndigheten lyfter att utrikesfödda personer generellt har sämre hälsa och trycker på att det finns behov av att hitta vägar för att nå fler individer med hälsoinformation. 2020 publicerades en svensk intervjustudie som betonar behov av språk och kulturmedvetenhet. Digital hälso-sjukvård belyses inte närmare. Den här studiens syfte är att undersöka kommunala tjänstemäns erfarenheter av att arbeta med kvotflyktingar med avseende på kvotflyktingars kontakter med den svenska digitala hälso- och sjukvården. Den aktuella undersökningen är en kvalitativ studie med induktiv ansats. Analysmetod är innehållsanalys och semistrukturerade intervjuer har använts. Urvalet är strategiskt, sex kommunala tjänstemän från mindre och mellanstora kommuner i Västra Götaland har deltagit. Resultaten kopplas till tillgänglighet, empowerment och hälsolitteracitet samt digital literacy. I den här studien har det framkommit att kommunala tjänstemäns erfarenhet av kvotflyktingars kontakt med den digitala hälso- och sjukvården i Sverige består av både svårigheter och utmaningar liksom att det ses möjligheter och lösningar. Studiens forskningsfrågor har besvarats och sex kategorier presenteras; otillräcklig ansvarsfördelning, begränsad tillgänglighet, kvotflyktingars förutsättningar beaktas inte tillräckligt, kommunikation är avgörande, förståelse för lärprocess och avvägda stödfunktioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)