Vårdad mot sin vilja – en kvalitativ studie av patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Pauline Mileikowsky; [2018-03-01]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av attvårdas utan samtycke hos personer som vårdats enligt lagen om psykiatrisktvångsvård för missbruks- och beroendeproblematik eller annan psykiatriskproblematik. Fem semi-strukturerade intervjuer genomfördes med femintervjudeltagare och en tematisk analys gjordes på intervjumaterialet. Dentematiska analysen genererade 5 huvudteman och 16 underteman, där de femhuvudtemana var Vårdens implikationer, Meningslöshet och maktlöshet, Behovoch längtan, Samvaro med andra patienter samt Ifrågasättande avtvångsåtgärder. De slutsatser som drogs av detta resultat var att upplevelser avpsykiatrisk tvångsvård inte med enkelhet kan reduceras till positiva ellernegativa aspekter, och att framtida forskning bör fokusera på hur patientersupplevelser av psykiatrisk tvångsvård kan användas för att förbättra kvalitén påvården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)