Att vara döende men samtidigt vara levande - Existentiellt lidande hos patienter i palliativ vård.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Monica Olsson; Malin Gunnarsson; [2014-06-04]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Vården blir palliativ när den går från att vara botande till att lindra. Målet är att främja livskvalité och att tillgodose fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Det existentiella innefattar de stora livsfrågorna, tankar om döden och meningen med livet. I palliativ vård lever patienterna nära döden och döden är den största existentiella utmaningen. Livskvalité är något som utgår från ett inre tillstånd och är individuellt. I livskvalité ingår dimensionerna hopp, mening, gemenskap och identitet. Hopp är något som finns närvarande under svåra förhållanden, genom hoppet ses möjligheter om framtiden. Inom palliativ vård finns det lidande i olika former, fysisk, psykisk, social och existentiellt lidande. En syn på lidande som ofta används inom palliativ vård är att lidande orsakas av förlust eller hot om förlust. Det är viktigt för sjuksköterskor inom palliativ vård att vara närvarande, de behöver kunna möta patienter i existentiell kris. Syfte: Undersöka det existentiella lidandet hos patienter som vårdas palliativt och hur detta lindras samt sjuksköterskans roll i lindring av detta lidande. Metod: En allmän litteraturöversikt med tolv kvalitativa och en kvantitativ artikel. Resultat: I samband med beskedet om att ha drabbats av obotlig sjukdom väcks mycket olika tankar och känslor hos dessa personer så som skuld, skam och tankar kring det egna ansvaret. Det finns olika sätt att hantera dessa olika känslor. Att våga tro, känna hopp och att ta dagen som den kommer var några av strategierna. När livet ändrar riktning ställer det krav på omgivningen, det gäller att som sjuksköterska vara medveten om de förändrade behoven hos patienterna. Att lyssna och finnas där är en förutsättning för att kunna ge de personerna en god livskvalité. Slutsats: Det är viktigt att veta vilken relation de som drabbas av en obotlig sjukdom har till döden. Detta för att på bästa sätt kunna hjälpa dem att möta den utan rädsla och på ett sådant sätt som de önskar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)