Kvinnors upplevelser av att leva med urininkontinens : En Litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning: Bakgrund: Urininkontinens är ett av de största folkhälsoproblem i Sverige. Urininkontinens är ett vanligt förekommande problem hos både män och kvinnor men mer förekommande bland kvinnor. Urininkontinens är inte en sjukdom utan ett symtom. Förmågan att hålla kvar urinen är nedsatt. Detta kallas för urinläckage och delas in i olika grupper som stressinkontinens, träningsinkontinens, blandinkontinens och överflödesinkontinens. Upplevelsen av att leva med urininkontinens är individuell och förekommer i olika grader och former. Inkontinensen kan ha negativa effekter på kvinnors välmående. Syfte: Belysa upplevelserna av att leva med urininkontinens som kvinna. Metod: En Litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på åtta vetenskapliga artiklar som söktes via två databaser såsom Pubmed och Cinahl. Artiklarna kvalitetsgranskades för att säkerhetsställa kvalitén. Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys användes vid analysen av de åtta artiklarna. Resultat: Efter genomförd analys av artiklarna framkom det sex kategorier, Att leva med en okontrollerad kropp, känsla av skam, planera vardagen, tabubelagt, undviker sociala sammanhang och rädsla för läckage. Resultatet beskriver hur kvinnor som lever med urininkontinens upplever samt hur de begränsas i deras vardag på grund av sin inkontinens. Slutsats: Att leva med urininkontinens innebär en konstant planering, känna sig rädd för att läcka, en begränsning i livet så som att inte kunna delta i olika aktiviteter. Majoriteten av kvinnorna som lever med urininkontinens avstår från att söka vård och på grund av detta har hälso – och sjukvården en betydelsefull roll. Genom bättre kunskap och förståelse hos kvinnorna och även för hälso- och sjukvården skulle det kunna leda till mer trygghet och fler kvinnor söker vård för urininkontinensen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)