Brottsoffer. En jämförande studie mellan svensk och engelsk rätt

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

Författare: Jenny Thorbjörnsson; [2012-02-17]

Nyckelord: Straffprocessrätt;

Sammanfattning: Syftet med detta examensarbete är att utreda hur Sveriges respektive Englands reglering angående brottsoffer relaterar till varandra. För att kunna göra det börjar jag med att utreda vem som är att betrakta som målsägande i Sverige och victim i England. Efter det går jag igenom regleringen som finns för brottsoffer i respektive land. Jag har delat upp regleringen som berör brottsoffer i sex områden; skydd för brottsoffer, skydd för brottsoffers säkerhet, stödfunktioner, rätt till information och hänsyn och ersättning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)