Kunskaper om och attityder till E-nummer : En enkätstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Författare: Selin Sungur; [2020]

Nyckelord: E-numbers; food additives; E-nummer; livsmedelstillsatser;

Sammanfattning: Bakgrund E-nummer, som är tillsatser i många olika livsmedel och produkter, har sedan länge funnits i Europa. Vid 1960-talet introducerades ett E-klassificeringssystem för att skydda konsumenterna mot möjliga livsmedelsrelaterade risker. I dagens samhälle förknippas E-nummer oftast med ohälsa då det finns personer som oroar sig för att livsmedelstillsatser orsakar sjukdomar eller allergier. Syfte Syftet med studien var att undersöka upplevda kunskaper om och attityder till E-nummer hos personer över 18 år i Sverige. Det undersöktes även om kunskaper och attityder skiljde sig mellan kön, åldersgrupper och utbildningsnivåer.  Metod Undersökningen utfördes via en webbenkät som publicerades på sociala medier under hösten 2019. Data analyserades med hjälp av IBM SPSS Statistics 25. Skillnader mellan grupper analyserades med Chi-två-test, Mann-Whitney U test och Kruskal Wallis test med en signifikansnivå på p<0,05. Resultat Totalt deltog 218 personer i studien. Det var flest kvinnor, unga och högutbildade personer som svarade på enkäten. De äldre svarade i större omfattning att de visste vad E-nummer fyller för funktion i livsmedel jämfört med den yngre åldersgruppen. Exempel på en signifikant skillnad framkom mellan utbildningsgrupperna (p=0,018). De högutbildade svarade oftare att E-nummer var säkra, jämfört med de lågutbildade som svarade att E-nummer är farliga eller att de ej visste. Slutsats Merparten skattade E-nummer som säkra, medan andra svarade att de undvek att köpa produkter med tillsatser. Överkänslighet mot tillsatser, skulle kunna vara en anledning till att en del respondenter undviker E-nummer. Genom rätt kunskap om E-nummer kan oro minskas och medvetenheten ökas, och således kan konsumenterna fatta mer befogade beslut vid inköp av produkter med livsmedelstillsatser. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)