Vad är lek i förskolan? En studie om pedagogers syn på lekens roll i förskolan

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Författare: Wissam Mohamed; [2013-10-17]

Nyckelord: lek; lärande; fri lek; meningen av lek; pedagoger och förskola;

Sammanfattning: Syfte: Syftet med mitt arbete är att studera förskollärares syn på lekens betydelse i förskoleverksamhet samt deras syn på vilka förutsättningar för lek som finns i förskolan. I detta studerar jag också några förskollärares syn på förhållandet mellan fri och styrd lek i förskolans verksamhet. Metod: Jag har använt mig av en kvalitativ metod, närmare bestämt intervjuer för att få så utförliga svar så möjligt på mina frågor. Mitt urval består av fyra utvalda pedagoger med olika lång erfarenheter av arbete i förskolan. Resultat: Efter gjorda intervjuer kan jag konstatera att de utvalda pedagogerna är medvetna om lekens betydelse för barnens utveckling och att de menar att det är viktigt att låta barn få stort utrymme för den fria leken. Det visar sig att pedagogerna upplever att det finns stor del av fri lek i verksamheten men att de ändå är styrda av fasta rutiner och fasta aktiviteter. Pedagogerna uttrycker både önskan om att ha fri lek samtidigt är deras verksamhet är mycket styrd. En viss motsägelsefullhet har jag därför funnit som pedagogerna inte fullt ut är medvetna om.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)