Resonerande Undervisningsmetodik : En studie om hur resonerande problemlösning kan användas i en gymnasieklass

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö

Sammanfattning:

Detta examensarbete behandlar hur man genom att använda en resonerande problemlösningsmetodik kan påverka elevers lärande och intresse. Den innefattar också en studie om hur elever resonerar då man arbetar med uppgifter som behandlar taluppfattning om bråktal. Detta undersöks genom att jag har sammanställt en lektionsserie där elever resonerar kring uppgifter gruppvis och i helklass. För att mäta huruvida frågeställningen kan besvaras har jag använt mig av ett flertal metoder innefattande observationer, enkäter och intervjuer med både elever och lärare. En tendens jag sett i materialet är att klassrumsatmosfären påverkar elevers inställning till den resonerande metodiken både utifrån ett lärande- och intresseperspektiv. Dessa tendenser har jag knutit till Cobbs teorier om hur de sociomatematiska normerna har en viktig inverkan på elevers lärande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)