Att migrera till ett mångkulturellt land En studie baserad på sex personers unika upplevelser av migration och integrationsprocessen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: SammanfattningSyftet med studien är att genom sex kvalitativa intervjuer undersöka hur immigranter upplever migration till ett nytt land och deras erfarenheter av integrationsprocessen, främst medfokuspå vilka faktorer som upplevs som hinder respektive möjligheter. Studien bygger på en kvalitativ forskningsstrategi där sex individer intervjuats, och alla migrerade till Sverige i vuxen ålder för minst fem år sedan. Individernas unika berättelser har analyserat utifrån Antonovskys teoriom känslan av sammanhang, samt genom flertalet begrepp kopplade till kulturell mångfald och integrationsprocessen. Av studiens resultat framkommer att immigranters första tid i ett nytt land påverkas i stor utsträckning av anledningen till migration, där traumatiska händelser som föranlett flyktharen negativ inverkan. Respondenterna framhåller att svårigheter i fråga om språkkunskap, deltagande på arbetsmarknaden och skapa relationer till svenskar under deras första tid i Sverige. Resultatet visar dock på att när respondenterna levt i Sverige ett antal år och förvärvat språkkunskaper, arbete och sociala relationer till svenskar upplevs dessa faktorer som mest betydelsefulla i fråga livstillfredsställelse och integration i det svenska samhället. Studien kan bidra med kunskap om vilka faktorer som är betydelsefulla för immigranters integrationsprocess, vilket också kan skapa en djupare förståelse för hur socialarbetare i sin yrkesroll ska bemöta immigranter.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)