Rätt eller orätt i rätten? Kvinnor, straff och våldsbrott

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Denna d-uppsats syfte är att förklara varför det existerar en kvinnorabatt gällande påföljder för vissa typer av våldsbrott. Enligt den tidigare gjorda forskning, tenderas kvinnor att särbehandlas när påföljden skall delas ut. Detta beror delvis på att de i högre grad uppfyller vissa förlåtande parametrar såsom minskad risk för återfall, oftare vårdnad om barnen samt minskad skada vid våldshandlingar vilket i sin tur leder till annan bedömning och lindrigare påföljder. En annan förklaringsmodell till denna divergens är olika könsrollsteorier som proklamerar att synen på vad som betraktas som manligt respektive kvinnligt ligger bakom denna åtskillnad i påföljder. Tre stycken kvalitativa intervjuer genomfördes med en åklagare, domare och advokat för att få tre skilda synpunkter på samma fenomen. Resultatet visade att samtliga tre upplever kvinnorabatten i sina yrkesverksamma liv, men ser ej denna som ett problem. Dem hävdar att kvinnorabatten grundar sig på vissa typer av verklighetsbaserade faktum såsom att kvinnor mer sällan än män återfaller i brott, deras våldshandlingar föregås oftare av pressade situationer, handlingarna är undantagsfall enligt statistiken, vilket är lättare att förlåta, samt brukar kvinnors våld vara riktat mot en bestämd person, vilket ses som mindre farligt gentemot samhället än mäns impulsiva våld. Respondenterna är också överens om att synen på manligt och kvinnligt påverkar den existerande kvinnorabatten. Denna syn grundar sig på traditionen om stereotypa rollförväntningar och spelar en roll direkt och indirekt roll vid utdelandet av påföljder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)