Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress: En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården förekommer en hög arbetsbelastning vilket leder till en ökad sjuksköterskebrist och en minskad arbetstillfredsställelse. Nyutexaminerade sjuksköterskor anses inte vara tillräckligt förberedda vid övergången från student till legitimerad sjuksköterska. Syfte: Att beskriva vilka faktorer som påverkar arbetsrelaterad stress utifrån en nyutexaminerad sjuksköterskas upplevelse. Metod: Litteraturstudien grundar sig i Fribergs analysmodell varpå de vetenskapliga artiklarna inhämtades från databaserna CINAHL, PsycINFO och PubMed. Artiklarna är av både kvalitativ samt kvantitativ forskningsansats. Sammanlagt selekterades elva artiklar varvid fyra är kvalitativa studier, fyra kvantitativa och slutligen tre studier som tillämpat mixad metod. Resultat: Litteraturstudiens resultat presenteras i tre huvudteman och sju subteman: (1) Svårigheter med att vara ny; övergången från student till sjuksköterska, förväntningar på sig själv och prioritera sin egen hälsa, (2) En obalanserad arbetsmiljö; hög arbetsbelastning och hälsoinformatik, och (3) Brist på stöd på arbetsplatsen; arbetsrelationer och mobbning. Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor upplever arbetsrelaterad stress under de första åren som professionell sjuksköterska. Verklighetens omständigheter skiljer sig från utbildningen. Upplevelsen av arbetsrelaterad stress kan minimeras i samband med välanpassade förkunskaper och stöttning inom vårdteamet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)