Inskolning - små barns början till ett livslångt lärande : En kvalitativ studie om inskolning utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Denna studies syfte var att undersöka hur förskollärare och barnskötare arbetar med inskolning utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv. Kvalitativa intervjuer av verksamma pedagoger från tre förskolor genomfördes. Intervjumetoden underlättade för oss att få en objektiv bild över hur förskollärare och barnskötare från respektive tre förskolor resonerade kring inskolning. Med hjälp av Bowlbys anknytningsteori har vi analyserat vår empiri och därmed besvarat våra forskningsfrågor. Studiens resultat påvisade att trygghet samt samarbete med föräldrar var en avgörande faktor för att en god anknytning skulle ske under inskolning. Samtliga pedagoger från respektive yrkeskategorier lyfte även upp att miljö och material på verksamheten hade en värdefull betydelse under inskolning. Med stöd av miljö och materialets inverkan kunde en trygg anknytning grundläggas för det inskolade barnet, mellan pedagoger och kamratkulturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)