Bollspelets betydelse : Vad lär man sig av bollspel?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Alexander Skytte; [2013]

Nyckelord: Bollspel; Läroplan; Idrottsundervisning;

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad eleverna anser att de lär sig under idrottslektionerna med inriktning mot bollspel. Frågeställningarna är följande:

  • Vad anser eleverna att de lär sig av bollspel kopplat till lgr11?
  • Vad anser eleverna om bollspel och dess användning i skolan?

Metod

En kvantitativ undersökning där enkäter till alla 8or på en skola norr om Stockholm delades ut. Urvalet bestod av 79 elever (40 tjejer 39 killar) och bortfallet blev 12 (6 killar 6 tjejer). Enkäten bestod av 18 påståenden som eleverna fick ta ställning till med svarsalternativen stämmer inte alls, stämmer ganska dåligt, stämmer ganska bra, stämmer helt och vet ej. Svaren sammanställdes sedan i Microsoft Excel samt Microsoft Word.

Resultat

Resultatet visar att majoritet av eleverna ställer sig positiva till att de:

  • Tycker bollspel är det roligaste inom idrotten
  • Anpassar sitt spel efter andras förmåga
  • Förbättrar sin samarbetsförmåga samt lär sig samspela med andra.
  • Lär sig olika komplexa rörelser genom bollspel

Samt att majoriteten av eleverna ställer sig negativa till att:

  • Det borde vara mindre bollspel i skolan
  • Att vinna är det viktigaste
  • De lär sig historia om bollspel

Slutsats

Syftet var att se vad eleverna lärde sig genom bollspel kopplat till lgr11. Som resultatet visar så uppfattade en majoritet att de lärde sig komplexa rörelser genom bollspel vilket är ett av målen i rörelse delen inom lgr11. I lgr11 står det även att eleverna skall lära sig om idrottens historia men detta var något som en majoritet av eleverna inte höll med om att de lärde sig. Lgr11 säger även att eleverna ska lära sig samspela och samarbeta med andra genom undervisningen vilket en majoritet upplevde att de gjorde.

För mera exakta siffror se resultat delen i det här dokumentet alternativt bilaga 3.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)